9.22 RENAME TABLE Syntax

  重新命名資料表。
-- RENAME TABLE Syntax
RENAME TABLE `old_table_name` TO `new_table_name`;